Wordpress

Gratis verzending en retourneren boven 50 euro

Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geschreven voor en door truehikers.nl. De Voorwaarden zijn vastgesteld op 5 december 2020.

Hoofdstuk 1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke personen of rechtspersoon die producten en/of diensten via een webshop aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leveringsplicht en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

.

Hoofdstuk 2. Identiteit Ondernemer​

Handelsnaam: TrueHikers

E-mailadres: info@truehikers.nl

Telefoonnummer: 06-24331878

KvK-nummer: 80354157

Btw-identificatienummer: NL861643367B01

Locatie: Zierikzeestraat 59, 5036XH, Tilburg, Nederland (Geen bezoekadres, alleen retouradres)

Hoofdstuk 3. Toepassing​

a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen en alle overeenkomsten die over het verkopen en leveren van producten gaan van TrueHikers.

b. Wanneer de consument een bestelling plaatst en de Algemene Voorwaarden accepteert wordt de overeenkomst gesloten.

c. Wijzigingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn pas geldig, indien deze schriftelijk zijn geconfirmeerd. Mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat deze schriftelijk zijn geconfirmeerd vanuit TrueHikers. 

Hoofdstuk 4. Totstandkoming

a. Aanbiedingen, prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

b. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling door de consument schriftelijk is bevestigd en de voorwaarden zijn geaccepteerd.

c. TrueHikers heeft ten alle tijden het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren zonder enige reden, dit zal zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de consument.

d. Zodra een bestelling of aanvraag wordt gedaan bij TrueHikers garandeert de consument dat de opgegeven gegevens juist en volledig zijn.

e. Schrijffouten en of vergissingen op de website en/of in de bevestigingsmail binden TrueHikers op geen enkele wijze.

Hoofdstuk 5. Prijzen​

a. De prijzen van producten en aanbiedingen zijn inclusief BTW en in Euro’s. Verzendkosten en andere heffingen moeten altijd betaald worden, tenzij anders is vermeld.

b. De prijzen en tarieven genoemd op de website en mail zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Hoofdstuk 6. Betaling

a. Betaling aan TrueHikers  van de verschuldigde prijs door de consument vindt plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De consument heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. De betalingsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd indien TrueHikers van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de consument of de aard van de relatie met de consument hiertoe aanleiding geven.

b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per iDeal, overboeking, PayPal, CreditCard, Apple Pay of Klarna Achteraf Betalen. Er kunnen later betaalmethodes bijkomen, dit verandert niks aan de Algemene Voorwaarden. Alle bestellingen dienen door de consument te worden betaald, volgens de door de consument gekozen betaalmethode. Mocht de consument kiezen voor iDeal, PayPal, Creditcard of overboeking betaalt de consument vooruit.

c. TrueHikers is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst stop te zetten (of uitstellen), in geval van toerekenbare niet-nakoming door de consument van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst

Hoofdstuk 7. Levering

a. (Leverings)Termijnen zullen rond 1 á 2 werkdagen. Op sommigen producten kan dit niet worden gerealiseerd dan kan er gerekend worden op een levertijd van meerdere weken.

b. Overschrijding van de door TrueHikers opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de consument nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

c. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de consument TrueHikers schriftelijk te berichten, per mail. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de consument teruggestort.

d. TrueHikers levert uitsluitend aan adressen in Nederland en België.

Hoofdstuk 8. Herroepingsrecht

a. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan bij TrueHikers. Het kenbaar maken dient de consument te doen per mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. TrueHikers mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op producten welke uit voorraad geleverd worden, maatwerk producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

b. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. TrueHikers mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

c. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

d. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

e. De consument dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De consument dient de producten te retourneren naar een door TrueHikers vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking en met alle geleverde toebehoren. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de consument de producten wenst te behouden.

h. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

i. De consument draagt in meeste gevallen de kosten voor het retourneren. TrueHikers vergoed de retour kosten als er een ander product geleverd is dan besteld of als het product beschadigd is bij aankomst. Tenslotte betaald TrueHikers de kosten als het product en of dienst niet is zoals de consument zou mogen verwachten.

j. Als TrueHikers de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

k. TrueHikers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

l. TrueHikers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de consument zijn beschadigd.

m. TrueHikers kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .

Hoofdstuk 9. Klachten en Garanties

a. De consument heeft het recht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument TrueHikers daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de leverancier wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De consument kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

c. Elke aanspraak van de consument ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
– de producten niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van TrueHikers;
– de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslaan of onderhoud van de producten;
– TrueHikers niet terstond door de consument in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
– de consument niet, niet-tijdig of niet aanzienlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

d. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft TrueHikers de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te beteren, hetzij te substitueren door nieuwe producten dan wel de productwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

e. Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

f. De kosten voor het terugzenden van producten bij vastgestelde gebreken zijn voor rekening van TrueHikers.

g. We raden je aan om klachten eerst bij TrueHikers bekend te maken door te mailen naar support@truehikers.nl. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Hoofdstuk 10. Gebruik website

a. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite rusten bij TrueHikers en/of haar licentiegevers. De consument en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

b. De informatie op de internetsite wordt door TrueHikers met voortdurende zorg en attentie opgesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. TrueHikers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

c. De internetsite bevat links naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. TrueHikers heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.

d. TrueHikers draagt geen verantwoording voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

e. TrueHikers waarborgt niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

f. De door TrueHikers opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument.

Hoofdstuk 11. Aansprakelijkheid

a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden nageleefd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

b. TrueHikers is, behoudens opzet en grove verantwoording, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de consument en het verstrekken van onjuiste gegevens door de consument.

c. TrueHikers is, behoudens opzet en grove verantwoording, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de consument.

d. Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de consument te wijten is aan de opzet of grove schuld van TrueHikers , dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan TrueHikers te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van TrueHikers, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de consument aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Hoofdstuk 12. Overmacht

a. TrueHikers is niet gehouden tot het naleven van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan TrueHikers zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onbereikbaar maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van TrueHikers, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden etc.

c. Voor zoveel TrueHikers ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TrueHikers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. TrueHikers is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Hoofdstuk 13. Toepasselijk recht

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Elk geschil welke tussen TrueHikers enerzijds en de consument anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Brabant.

c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.